Приватна бібліотека Пшеничного Євгена Вікторовича

 
 1. Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України.- Т. 1-2.- К.: Освіта України, 2011.- 1432 с.
 2. Ave, Ukraina! Декларація про державний суверенітет України.- Т. 2-3.- К.: Освіта України, 2011.- 1296 с.
 3. Александров О. Старокиївська агіографічна проза. XI - першої третини XIII ст.: Монографія.- Одеса: “АстроПринт”, 1999.- 272 с.
 4. Александрович В. Західноукраїнські малярі XVI століття: Шляхи розвитку професійного середовища.- Львів, 2000.- 310 с.
 5. Альманах бібліофілів.- Кн. 1.- Дрогобич: Коло, 2015.- 464 с.
 6. Альманах бібліофілів.- Кн. 2.- Дрогобич: Коло, 2017.- 488 с.
 7. Апанович О. М. Запорізька Січ у боротьбі проти турецько-татарської агресії. 50-70-і роки XVII ст.- К., 1961.
 8. Апанович О. М. Збройні сили України першої половини XVIII ст.- К., 1968.
 9. Афоризмы: По иностранным источникам.- М.: Прогресс, 1985.- 496 с.
 10. Баранникова Г. С. Шестоднев Иоанна экзарха Болгарского.- Вып. 2.- С.-Петербург, 2001.- 972 с.
 11. Белоусов Р. Из родословной героев книг.- М., 1974.- 304 с.
 12. Бернштейн С. Б. Константин-философ и Мефодий: Начальные главы из славянской письменности.- М., 1984.- 165 с.
 13. Бетко І. Українська релігійно-філософська поезія. Етапи розвитку.- 2003.- 240 с.
 14. Библиотека в саду: Писатели античности, средневековья и Возрождения о книге, чтении, библиофильстве.- М.: “Книга”, 1985.- 255 с.
 15. Блок А. Письма к жене/ Литературное наследство.- Т. 89.- М.: “Наука”, 1978.- 414 с.
 16. Болховітін Є. , митрополит. Вибрані праці з історії Києва.- К.: “Либідь”, 1995.- 488 с.
 17. Брайчевський М. Ю. Коли і як виник Київ.- К., 1963.- 162 с.
 18. Брайчевський М. Ю. Походження Русі.- К.: “Наук. думка”, 1968.- 223 с.
 19. Братковський Д. Світ, по частинах розглянутий.- Луцьк, 2004.- 464 с.
 20. Братковський Данило - поет і громадянин: Наук. зб.- Луцьк, 2002.- 158 с.
 21. Будзиновський В. Як Москва нищила Україну: На підставі старих народних пісень.- Тернопіль, 1991.- 34 с.
 22. Ващук Ф. Шевченкознавчі праці.- К., 2011.- 304 с.
 23. Винар Л. Історія українського раннього друкарства 1491-1600.- Чікаго, 1963.- 86 с.
 24. Вишневський О. На шляху до свободи: Науково-публіцистичні нариси.- Дрогобич: Коло, 2012.- 124 с.
 25. Волдан А. “Прощання з Австрією: поезія Західної України в період Першої світової війни”.- Дрогобич, 2014.- 96 с.
 26. Волошин І. О. Джерела народного театру на Україні.- К.,1960.- 226 с.
 27. Галушко К. Консерватор на тлі доби: В'ячеслав Липинський і суспільна думка європейських “правих”.- К.: Темпора, 2002.- 288 с.
 28. Гофман Э. Серапионовы братья. Сочинения в 2-х т..- Т. 1.- Минск, 1994.- 592 с.
 29. Гофман Э. Серапионовы братья. Сочинения в 2-х т..- Т. 2.- Минск, 1994.- 460 с.
 30. Григорович-Барський В. Мандри по святих місцях Сходу з 1723 по 1747 рік.- К., 2000.- 768 с.
 31. Громов М. Н. Идейные течения древнерусской мысли.- С.-петербург, 2001.- 960 с.
 32. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 1: Серія: Суспільно-політичні твори 1894-1907.- Львів: “Світ”, 2002.- 592 с.
 33. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 2: Серія: Суспільно-політичні твори (1907-1914). - Львів: “Світ”, 2005.- 704 с.
 34. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 3: Серія: Суспільно-політичні твори (1907- березень 1917).- Львів: “Світ”, 2005.- 792 с.
 35. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 4.- Кн. 1: Серія: Суспільно-політичні твори (доба Української Центральної Ради, березень 1917 - квітень 1918).- Львів: “Світ”, 2007.- 432 с.
 36. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 5: Серія: Історичні студії та розвідки. 1888-1896.- Львів: “Світ”, 2003.- 592 с.
 37. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 6: Серія: Історичні студії та розвідки. (1895-1900).- Львів: “Світ”, 2004.- 696 с.
 38. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 7: Серія: Історичні студії та розвідки. (1900-1906).- Львів: “Світ”, 2005.- 792 с.
 39. Грушевський М.- Твори у 50 томах.- Т. 8: Серія: Історичні студії та розвідки. (1906-1916).- Львів: “Світ”, 2007.- 776 с.
 40. Гумбольт В. Избранные труды по языкознанию.- М.: Прогресс, 1984.- 396 с.
 41. Гуняк М. Ф. Палея Крехівська: До історії походження і дослідження апокрифів.- Дрогобич, 2006.- 208 с.
 42. Давній український гумор і сатира.- К., 1959.- 493 с.
 43. Диса К. Історія з відьмами: Суди про чари в українських воєводствах Речі Посполитої XVII- XVIII століття.- К., 2008.- 302 с.
 44. Дрогобич Ю. Verba Magistri: пророцтва і роздуми.- Дрогобич, 2010.- 341 с.
 45. Духовна спадщина Київської Русі: Збірник наук. праць.- Вип. 1.- Одеса, 1997.- 188 с.
 46. Духовна спадщина Київської Русі: Збірник наук. праць.- Вип. 2.- Одеса, 1997.- 188 с.
 47. Запаско Я. Мистецтво української рукописної книги.- Львів, 1993.- 139 с.
 48. Запаско Я. Мистецькі рукописні пам'ятки України.- Львів, 1997.- 80 с.
 49. История Византии.- В 3-х т.- Т. 1.- М.: “Наука”, 1967.- 522 с.
 50. История Византии.- В 3-х т.- Т. 2.- М.: “Наука”, 1967.- 470 с.
 51. История Византии.- В 3-х т.- Т. 3.- М.: “Наука”, 1967.- 506 с.
 52. Ісаєвич Я. Д. Першодрукар Іван Федоров і виникнення друкарства на Україні.- Львів, 1974.
 53. Кавабата Ясунари. Избранные произведения.- М.: “Радуга”, 1986.- 591 с.
 54. Кацпржак Е. И. История книги.- М.: “Книга”, 1964.- 421 с.
 55. Кириченко С. Люди не зі страху. Українська сага: Спогади.- К.: “Смолоскип”, 2013.- 920 с.
 56. Коран.- М., 1990.- 528 с.
 57. Короткий В. Г. Творческий путь Мелетия Смотрицкого.- Минск, 1987.- 191 с.
 58. Коряк В. Нарис історії української літератури.- К., - 617 с.
 59. Котляр М. Ф. Нариси історії обігу й лічби монет на Україні XIV- XVIII ст.- К.: “Наук. думка”, 1981.- 238 с.
 60. Краснова Л. В. У часопросторі слова.- Дрогобич: Посвіт, 2014.- 264 с.
 61. Куліш П., Костомаров М., Франко І. Жидотрєпаніє…- Київ.: МАУП, 2005.- 424 с.
 62. Культура Византии IV - первая половина VII в.- М.: “Наука”, 1984.- 723 с.
 63. Культура Византии XIII- первая половина XV в.- М.: “Наука”, 1991.- 637 с.
 64. Культура Византии вторая половина VII-XII в.- М.: “Наука”, 1989.- 678 с.
 65. Кунин В. В. Библиофилы и библиоманы.- М.: “Книга”, 1984.- 478 с.
 66. Лакутюр Ж. Єзуїти.- Т. 1.: Завойовники.- Львів: “Свічадо”, 2011.- 552 с.
 67. Ле Гофф Ж. Другое Средневековье: Время, труд и культура Запада.- Екатеринбург, 2002.- 328 с.
 68. Ле Гофф Ж. Людовик IX Святой.- М., 2001.- 800 с.
 69. Листування Михайла Грушевського.- Т. 2.- Київ-Нью-Йорк-Париж-Львів-Торонто, 2001.- 411 с.
 70. Литвинов В. Ренесансний гуманізм в Україні: Ідеї гуманізму епохи Відродження в українській філософії XV- початку XVII століття.- К.: Основи, 2000.- 472 с.
 71. Літературна спадщина Київської Русі і українська література XVI - XVIII ст.- К.: “Наук. думка”, 1981.- 264 с.
 72. Луцький Ю. На перехресті.- Луцьк, 1999.- 160 с.
 73. Луцький Ю. На сторожі: Друга частина споминів .- К., 2000.- 111 с.
 74. Лучкай М. М. Історія карпатських русинів: У 6-и т.- Т. 1.- Ужгород, 1999.- 199 с.
 75. Лучкай М. М. Історія карпатських русинів: У 6-и т.- Т. 2.- Ужгород, 1999.- 388 с.
 76. Лучкай М. М. Історія карпатських русинів: У 6-и т.- Т. 3.- Ужгород, 2002.- 328 с.
 77. Лучкай М. М. Історія карпатських русинів: У 6-и т.- Т. 4.- Ужгород, 2003.- 328 с.
 78. Лучкай М. М. Історія карпатських русинів: У 6-и т.- Т. 5.- Ужгород, 2004.- 251 с.
 79. Маевский В. А Афон и его судьба.- М., 2009.- 240 с.
 80. Медієвістика: Збірник наукових статей.- Вип. 1.- Одеса, 1998.- 160 с.
 81. Медієвістика: Збірник наукових статей.- Вип. 2.- Одеса, 2000.- 228 с.
 82. Микола Леонтович – славетний український композитор: Біобібліографічний покажчик.- Вінниця, 2017.- 412 с.
 83. Мильков В. В. Древнерусские апокрифы.- С.-Петербург, 1999.- 894 с.
 84. Миронець Н. Джерела історичної пам'яті.- К., 2008.- 400 с.
 85. Митрополит Іларіон. Князь Костянтин Острозький і його культурна праця: Історична монографія.- Вінніпег, 1958.- 216 с.
 86. Михайло Грушевський і Львівська історична школа.- Нью-Йорк-Львів, 1995.- 256 с.
 87. Михайло Драгоманов. Бібліографія (1861-2011).- Дрогобич: Коло, 2011.- 740 с.
 88. Мицько І. З. Острозька слов'яно-греко-латинська академія (1576-1636).- К.: Наук. думка, 1990.- 192 с.
 89. Мова. Культура. Взаєморозуміння: зб. наук. праць.- Вип. 1.- Дрогобич, 2011.- 372 с.
 90. Могила П.: богослов, церковний і культурний діяч.- К.: “Дніпро”, 1997.- 216 с.
 91. Мушинка М. Колеса крутяться…- Книга 2: Бібліографія.- Пряшів, 1998.- 124 с.
 92. Мушинка М. У всякого своя доля…: Розмова Я. Шуркали з М. Мушинкою.- Пряшів, 2016.- 398 с.
 93. “Народная Библия”: Восточнославянские этиологические легенды.- М., 2004.- 576 с.
 94. Невичерпні джерела пам'яті: Зб. наук. ст.- Т. 1: Надмогильні хрести запорізьких козаків.- Одеса, 1998.- 220 с.
 95. Нестеренко П. Історія українського екслібриса.- К.: Темпора, 2010.- 328 с.
 96. Нога Г. Звичаї тії з давніх школярів бували… (Український святковий бурлеск XVII -XVIII століть).- К.: Стилос, 2001.- 189 с.
 97. Овсійчук В. А. Українське мистецтво другої половини XVI- першої половини XVII ст.: Гуманістичні та визвольні ідеї.- К.: Наук. думка, 1985.- 183 с.
 98. Озаркевич Є. Праці.- Львів: Каменяр, 1999.- 303 с.
 99. Особлива провінція: Дрогобич Бруно Шульца.- Дрогобич, 2010.
 100. Очерки молдавско-русско-украинских литературных связей (с древнейших времен до середины XIX века).- Кишинев, 1978.- 235 с.
 101. Паскаль Б. Думки.- К.: Дух і Літера, 2009.- 704 с.
 102. Пахаренко В. Українська поетика.- Черкаси, 2009.- 403 с.
 103. Полєк В. Історія української літератури XVIII століття.- Ч. 1.- Івано-Франківськ, 1999.- 224 с.
 104. Поплавська Н. М. Полемісти. Риторика. Переконування (Українська полемічно-публіцистична проза кінця XVI - початку XVII ст.). Монографія.- Тернопіль, 2007.- 379 с.
 105. Прокопович Ф. Сочинения.- М., 1961.- 502 с.
 106. Пропам'ятна книга гімназії сестер Василіянок у Львові.- Нью-Йорк-Париж-Сидней-Торонто, 1980.- 334 с.
 107. Пушик С. Галицька брама: Роман.- Ужгород: Карпати, 1989.- 411 с.
 108. Рабинович В. Исповедь книгочея, который учил букве, а укреплял дух.- М.: “Книга”, 1991.- 496 с.
 109. Рац М. Книга в системе общения: вокруг “Заметок библиофила”.- С.-Петербург, 2005.- 479 с.
 110. Рац М. О собирательстве: заметки библиофила.- М., 2002.- 350 с.
 111. Садовник Д. Петро Могила - митрополит Київський.- К., 2000.- 160 с.
 112. Славістика.- Т. 2: Дмитро Чижевський і європейська культура. Зб. наук. праць.- Дрогобич: Коло, 2011.- 534 с.
 113. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 1: А.- Львів, 1994.- 151 с.
 114. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 10: З.- Львів, 2003.- 255 с.
 115. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 11: З.- Львів, 2004.- 255 с.
 116. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 12: З.- Львів, 2005.- 244 с.
 117. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 13: И-І.- Львів, 2006.- 241 с.
 118. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 2: Б-Богуславець.- Львів, 1994.- 151 с.
 119. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 3: Б-В.- Львів, 1996.- 251 с.
 120. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 4: В.- Львів, 1997.- 261 с.
 121. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 6: В-Г.- Львів, 1999.- 255 с.
 122. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 7: Г-Д.- Львів, 2000.- 255 с.
 123. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 8: Д.- Львів, 2001.- 255 с.
 124. Словник української мови XVI - першої половини XVII ст.- Випуск 9: Д-З.- Львів, 2002.- 255 с.
 125. Словник української мови XVI- першої половини XVII ст..- Вип. 14: К.- Львів, 2008.- 255 с.
 126. Словник української мови XVI- першої половини XVII ст..- Вип. 15: К-Л.- Львів, 2010.- 255 с.
 127. Словник української мови XVI- першої половини XVII ст..- Вип. 5: В.- Львів, 1998.- 257 с.
 128. Слово о книге: Афоризмы. Изречения. Литературные цитаты.- М., 1969.- 340 с.
 129. Слотердайк П. Критика цинического разума.- Екатеринбург, 2001.- 583 с.
 130. Смотрицький Г. Ключ царства небесного.- Житомир, 2005.- 121 с.
 131. Софронова Л. А, Культура сквозь призму поэтики.- М., 2006.- 832 с.
 132. Софронова Л. А. Старинный украинский театр.- М., 1996.- 352 с.
 133. Спогади про Івана Гнатюка.- Тернопіль, 2007.- 168 с.
 134. Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка.- Т. 1.- Санкт Петербург, 1890.
 135. Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка.- Т. 2.- Санкт Петербург, 1895.
 136. Срезневский И. И. Материалы для Словаря древнерусского языка.- Т. 3.- Санкт Петербург, 1903.
 137. Сулима М. М. Грехи розмаитїи: єпитимійні справи XVII -XVIII ст.- К.: Фенікс, 2005.- 256 с.
 138. Терещенко Ю. І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської держави до кінця XVI ст.- К.: Перун, 1996.- 495 с.
 139. Туптало Дмитро у світі українського бароко: Збірник наукових праць.- Вип. 1.- Львів: Апріорі, 2007.- 328 с.
 140. Українська перспектива літературної творчості о. Петра Скарги: Збірник статей.- Х.: Акта, 2013.- 164 с.
 141. Українське бароко.- Т. 1.- Х.: Акта, 2004.
 142. Українське бароко.- Т. 2.- Х.: Акта, 2004.
 143. Український історик.- № 1-3 (21-23).- Рік VI.- Нью-Йорк, 1969.- 175 с.
 144. Український історик.- № 1-3 (41-43).- Рік XI.- Нью-Йорк, 1974.- 254 с.
 145. Український історик.- № 4 (44).- Рік XI.- Нью-Йорк, 1974.- 128 с.
 146. Ульяновський В., Кошіль О. Старожитня бібліотека Михайлівського Золотоверхого монастиря (спроба реконструкції кириличної збірки).- К., 2008.- 192 с.
 147. Федас Й. Ю. Український народний вертеп (у дослідженнях XIX- XX ст.).- К.: Наук. думка, 1987.- 183 с.
 148. Федорак Н. Поетика Галицько-Волинського літопису.- Львів, 2005.
 149. Федоренко Н. Т.., Сокольская Л. И. Афористика.- М.: Наука, 1990.- 419 с.
 150. Филюшкин А. И. Андрей Михайлович Курбский: Просопографическое исследование и герменевтический комментарий к посланиям Андрея Курбского Ивану Грозному.- С.-Петербург, 2007.- 624 с.
 151. Чикаленко Є. Твори.- Т. 1: Спогади 1861-1907.- К., 2003.- 432 с.
 152. Шевельов Ю. Українська мова в першій половині двадцятого століття (1900-1941): Стан і статус.- Сучасність, 1987.- 294 с.
 153. Шевченко Т. Гайдамаки: Поема.- К.: дніпро, 1988.- 100 с.
 154. Экслибрисы и штемпели частных коллекций в фондах Исторической библиотеки.- М., 2001.- 118 с.
 155. Ярослав Стешенко: Епістолярний монолог/ упорядник Є. Пшеничний.- Дрогобич: Коло, 2020.- 440 с.
 156. Барвінський О. Історія української літератури.- Ч. 1: Доба. Устна народна словесність.- Львів, 1920.- 370 с.
 157. Барвінський О. Історія української літератури.- Ч. 2: Доба. Третя (народна) доба письменьства).- Львів, 1921.- 429 с.
 158. Бачиньский А. Короткій виклад Богословія догматичного основного і частного. - Львов, 1989.
 159. Вереш-Сірмянський В. Історія філософії старинного віку.- рукопис.- 56 с.
 160. Веселовскій А. Этюды и характеристики.- М., 1903.- 752 с.
 161. Возняк М. Історія української літератури.- Т. II: Віки XVI- XVIII. Перша частина.- Львів, 1921.- 416 с.
 162. Возняк М. Писання Маркіяна Шашкевича.- Львів, 1912.- 293 с.
 163. Возняк М. Старе українське письменство: Вибір для середніх шкіл.- Львів, 1922.- 512 с.
 164. Всеобщая исторія литературы/ Под ред. В. О. Корша.- Т. 1. Ч. 2: История литературы греческой и римской.- С.-Петербург, 1881.- 1698 с.
 165. Граматика руської мови/ уложили С. Смаль-Стоцький і Ф. Гартнер.- Відень, 1914.- 202 с.
 166. История русской литературы XIX века / Под ред. Д. Н. Овсянико-Куликовскаго.- М., 1909.- 504 с.
 167. Исторія русской литературы до XIX в / Под ред. А. Е. Грузинскаго.- Т. 1.- М., 1916.- 375 с.
 168. Календар голосу Спасителя: Альманах ювілею хрещення України.Рік 1939. - Йорктон, 1936.- 160 с.
 169. Кобилянська О. Земля.- Ч. 1.- Канада .- 252 с.
 170. Кореспонденція Якова Головацького в літах 1835-49.- Видав Др. Кирило Студинський.- Львів, 1909.- 463 с.
 171. Крушельницький А. Рубають ліс.- Київ-Ляйпциг, 1914.- 379 с.
 172. Левицький І. В. Твори.- Т. 5.- Київ, 1927.- 405 с.
 173. Методика науки в школі народній.- Ч.2: Наука наглядна / Написав Н. Гаврищук.- Чернівці: “Руска Школа”, 1900.- 115 с.
 174. Нарис історії української літератури / За ред. С. І. Маслова і Є. П. Кирилюка.- М., 1945.- 278 с.
 175. Недзельский Е. Очерк карпаторусской литературы.- Ужгород, 1932.- 366 с.
 176. Огієнко І. Повстання азбуки й літературної мови в слов'ян.- Жовква, 1937.- 300 с.
 177. Підручник в справах шкільних/ Зладив Іван Герасимович.- Заставна, 1914.- 464 с.
 178. Пословицы и поговорки Галицкой и Угорской Руси.- С.-Петербург, 1808.- 138 с.
 179. Руска граматика для шкіл народних.- Ч. II./ Уложив Омелян Попович.- Відень, 1908.- 128 с.
 180. Русская исторія с древнейших времен/ М. Н. Покровскаго приучастии Н. М. Никольскаго и В. Н. Сторожева.- Т. IV.- М., 1912.- 337 с.
 181. Сакулин П. Н. Русская литература: Социально-синтетический обзор литературных стилей.- Ч. 1: Литературная старина.- Ленинград, 1928.- 206 с.
 182. Струни: Антольогія української поезії від найдавніщих до нинішніх часів: для вжитку школи й хати/ Влаштував Богдан Лепкий.- Ч. 1: Від “Слова о полку Ігоревім” до Івана Франка.- Берлін, 1922.- 239 с.
 183. Твори Л. Глібова, К. Климовича, В. Шашкевича.- Львів, 1911.- 578 с.
 184. Томашевський С. Володимир Антонович. Його діяльність на поли історичної науки (З нагоди ювілею). - Львів, 1906.- 67 с.
 185. Университетскія известія: Год тридцать второй.- № 1 - Январь.- К., 1892.- 208 с.
 186. Учитель: Орган руського товариства педагогічного: Педагогічно-науковий журнал/ Під ред. Івана Ющишина.- Львів, 1911/12.- Річник XXIV .- Львів, 1912.- 66 с.
 187. Учитель: Орган руського товариства педагогічного: Педагогічно-науковий журнал/ Під ред. Івана Ющишина.- Львів, 1912/13.- Річник XXV .- Львів, 1913.- 64 с.
 188. Хрестоматія староруска для висших кляс гимназіяльних/ Видав Омелян Огоцовскій.- Львів, 1881.- 494 с.