Наші довідкові видання з мовознавства

Досить часто ми шукаємо видання, які містить короткі відомості про слово, предмет чи явище. І тут нам стають в нагоді твори друку наукового чи науково-популярного характеру. Зазвичай в них матеріали розміщені так, щоб їх можна було швидко знайти. Саме такі видання ми називаємо довідковими. Довідкові ж видання з мовознавства, які ми Вам пропонуємо, призначені в стислому вигляді подавати читачам і розкривати їм основні поняття загального мовознавства. Їхнє значення в житті людини дуже велике. Вони розвивають спостережливість, дають точне визначення того чи іншого слова, прищеплюють бажання людини поповнювати свій словниковий запас, регулярно користуючись довідковою літературою.

Пропонуємо Вашій увазі "Словник синонімів української мови" за редакцією Левка Михайловича Палюги. У цьому словнику до найважливіших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших сучасних чужомовних запозичень з тлумаченнями та їх українськими відповідниками.

Людина передає свої думки завдяки певному підбору слів. А сам цей підбір слів залежить від змісту тексту та майстерністі того, хто користується мовою. Тому текст зазвичай залежить від запасу знань і мовного багатства людини. Через те пропонуємо ще один словник. Цього разу «Практичний словник синонімів української мови» Миколи Зубкова, який містить близько 10 000 синонімічних рядів. Цей лексикографічний довідник об’єднує всі сфери людської діяльності. Надаючи користувачеві широкий вибір синонімів можливих варіятивних форм. Однослівні синонімічні ряди урізноманітнюють перифрази, фразеологізми, ідіоми, сталі словосполуки тощо. Зміст даного словника укладено згідно з унормованими правописними правилами, ураховано також останні дослідження науковців-лінгвістів щодо відродження української лексики. Даний словник є досить практичним і прислужиться якнайширшому колу користувачів від шкільництва до науковців і журналістів.

Продовжимо наше знайомство з довідковою літературою книгозбірні словником Л.М.Полюги «Повний словник антонімів української мови».

В даному четвертому виданні подані антоніми різного типу. В словникових статтях тлумачаться їх значення і наводяться зразки їхньої сполучуваності з іншими словами. Подаються у словнику і антонімічні стійкі словосполучення і фразеологізми та приклади їх використання в текстах творів і  висловах. Містяться відомості про антонімічну синонімію, споріднені антонімічні пари. Окремими частинами книги є: «Покажчик антонімічних пар», «Антонімія префіксів», «Антонімія суфіксів», «Антонімія компонентів складних слів», «Синоніми компонентів антонімічних пар».
Словник розрахований на науковців, учителів, працівників видавництв, студентів, учнів, ораторів, чиновників, широке коло читачів.

Більш повний і різноманітний за своїм змістом «Універсальний словник української лексики. Синоніми, антоніми, омоніми». Пропонований словник складається з трьох частин: словників синонімів, антонімів та омонімів.
У словнику синонімів української мови подані найбільш поширені й уживані синоніми, синонімічні ряди ілюструються дібраними текстами – прикладами.
Словник антонімів містить 3000 антонімічних пар та близько 500 словникових статей. Словникова стаття складається із слів-антонімів, визначення їхніх лексичних значень, споріднених антонімічних пар та можливої сполучуваності з іншими словами.

У словнику омонімів зібрано понад 250 омонімічних груп переважно власне омонімів (повних омонімів). Це одна з перших спроб систематизувати таке цікаве мовне явище як омонімія.

Кожна частина словника супроводжується описом структури словникових статей.Універсальний словник адресований філологам, лінгвістам, слухачам курсів підвищення кваліфікації, учительському й учнівському загалу, викладачам вузів, студентам, спеціалістам широкого профілю, насамперед, письменникам, журналістам, перекладачам, і всім, хто не байдужий до багатства і краси українського слова.

Хочеться звернути Вашу увагу і на словник, який є першою спробою лексикографічного опрацювання явища міжчастиномовної омонімії в сучасній українській мові. Це «Словник міжчастиномовних омонімів сучасної української мови» Наталії Глібчук та Уляни Добосевич. У словнику розмежовано лексикограматичні та функціональні омоніми, запропоновано їх класифікацію і здійснено опис 10344 омокомплексів. Ілюстративний матеріал дібрано з різностильових джерел -- від фольклору та усного мовлення до художньої літератури, публіцистичного, конфесійного, наукового, офіційно-ділового, епістолярного стилів. На основі загальнокатегоріального значення, морфологічних характеристик, синтаксичної функції встановлено частиномовний статус кожного слова. Матеріал словника може стати джерельною базою для нових досліджень, передовсім з морфології сучасної української мови, а також суміжних галузей.
Словник в першу чергу рекомендується для викладачів і студентів, аспірантів, учителів – словесників та учнів шкіл і гімназій, усіх, хто цікавиться проблемами та функціонуванням української мови.

Пізнання закономірностей словотвору у теперішніх умовах є передумовою успішного навчального процесу і поглиблення грамотності. Саме з цієї нагоди рекомендуємо Вам наступне довідкове видання – «Словник українських морфем»   Левка Полюги. У цьому словнику подано понад 45000 слів з різних галузей знань. Також окремо подано словники префіксальних, суфіксальних, кореневих морфем, найосновніші та найпоширеніші компоненти складних слів, невеличкий словничок нерегулярних утворень, які узгоджено з останніми редакціями правопису, зразки чергувань, що відбуваються в морфемах, при словотворенні та словозміні. А також короткий словничок термінів.
В словнику описано майже всі відомі в українській мові префіксальні, суфіксальні та кореневі морфеми, наведено приклади слів, утворених нерегулярним способом, чергувань голосних і приголосних, компоненти складних слів. Матеріали цього видання розраховані не лише на те, щоб служити довідником про морфемну будову слів, вони можуть бути використані й для того, щоб розбудити цікавість учнів та студентів до мови, допомогти їм збагнути, як виникають, творяться і розвиваються повсякденно використовувані у спілкуванні слова, сприяти пожвавленню на уроках і заняттях з української мови, урізноманітнювати вправи з мови при проведенні аналітичних занять. Словник може стати у нагоді й тоді, коли поглиблюються знання з рідної мови, й тоді, коли українська мова вивчається як іноземна. Таке видання привчатиме і учня, і студента до роботи зі словником, бо «неможливо уявити собі культурну людину, - відзначав у свій час М. Рильський, - яка не мала б потреби в словнику». Доречно буде нагадати тут і висловлювання професора Л. Паламарчука про те, що «словники різних типів потрібні буквально всім: і тим, хто вчиться, і тим, хто навчає, і тим, хто працює зі словом, і тим, хто є звичайним читачем».
У кінці ХХ – на початку ХХІ століття з набуттям української державності, незалежності, суверенності постало питання подальшого розвитку державної мови, славної своїми давніми традиціями, трагічної щодо розвитку, пов’язаного з долею її найкращих митців, учених, лінгвістів, художників слова.Українська мова сьогодні виступає як одна з розвинутих європейських мов. Вона є скарбницею, духовним надбанням народу, явищем, пов’язаним з матеріальними, духовними, загальнокультурними цінностями українського етносу, суспільним і побутовим життям людини.Неабияке місце серед цілого ряду рис сучасної мови займає її лексичний склад. Він є невичерпним багатством української мови. Адже її лексичний запас складає за підрахунками фахівців 134 тисячі основних мовних одиниць. Вперше в історії української лексикографії «Великий комплексний словник української мови» Т.С. Дорошенка охоплює таку  велику кількість матеріалу, яка подана у словникових статтях. До опорних слів дібраний матеріал з низки розділів української мовознавчої науки – граматики, етимології, фонетики, морфеміки та словотвору, лексики та фразеології. Крім того, кожна словникова стаття містить переклад слова російською мовою. Така добірка матеріалу дозволила комплексно охопити слово як одиницю мови і вповні розкрити мовне багатство української мови.

Впродовж двох століть привертає до себе увагу багатьох учених та дослідників і українська термінологія. Особливістю нашого часу який межує не лише зі століттями, а й тисячоліттями, є те, що нарешті після багатьох років поневірянь та утисків українська мова знову зайняла своє чільне місце в усіх сферах життєдіяльності, і зокрема у науковій галузі. Національна термінологія як складова частина наукової мови знаходиться нині на гребні свого третього національного відродження.Тому пропонований Вам словник містить у своїй структурі ще й додаток «Словник термінів», в якому зібрані найпоширеніші терміни, вживані у певних галузях знань (математика, фізика, хімія, біологія, географія). Здебільшого ці терміни належать до тих, що засвоюються при вивченні певного навчального курсу. Тримаючи в руках цей словник, вважайте, що тримаєте одразу на своєму столі десяток словників. Вам непотрібно буде шукати щось додатково. Усе потрібне у Вас уже буде під рукою.
 
Чергове науково-популярне видання «Сучасний словник іншомовних слів» розраховане теж на широке коло читацької аудиторії. Словник особливо корисним стане для працівників ЗМІ, викладачів вищих навчальних закладів, учителів шкіл різного типу, студентів та учнів. Його мета -- пояснити зміст іншомовних слів і розширити структуру багатозначних термінів. Пропонований «Сучасний словник іншомовних слів» вміщує близько 17000 слів і словосполучень. Серед них є ті, які використовувались протягом ХХ століття, а також нові, що увійшли в ужиток останнім часом, оскільки цьому сприяв розвиток науки, техніки, сучасних технологій, перехід до ринкової економіки, розвиток міжнародних контактів, культурний взаємозв’язок тощо.
До словника ввійшли як запозичені слова, так і ті, що вживаються як професіоналізми. Вони різняться за стилістичною різнобарвністю: від науково-технічних термінів до молодіжного сленгу. Однак в словнику перевага надається науці, техніці, економіці, інформатизації освіти, культури. У словнику також подається ринково- економічна термінологія, що зумовлюється загальною комп’ютеризацією й насиченістю ефіру й різних періодичних видань так званою інтернаціональною термінологією, зазвичай англомовною.
У словник включено загальновживану лексику та словосполучення, які органічно увійшли в обіг української літературної мови в останнє десятиліття і відтворюють сучасний рівень розвитку науки, техніки, екології, інформатики, економіки, освіти та культури.

Довідкову літературу називають інструментом пізнання світу. Вона займає значне місце на полицях кожної бібліотеки. У даному віртуальному огляді представлені довідкові видання з мовознавства сучасної України лише частково. Тому запрошуємо Вас завітати до нас та познайомитись з ними ближче!
 
Підготувала Г.Мурмилюк