Українська мова у професійному спілкуванні

Серед стилів літературних мов діловому стилю, який використовується для професійного спілкування належить сьогодні провідна роль. Адже цей стиль обслуговує потреби всього суспільства, оскільки використовується в усіх сферах людської діяльності під час оформлення різних документів. Тому кожна людина, як член суспільства, має володіти цим стилем і знати його особливості, норми та існуючі мовні кліше. Ми сьогодні пропонуємо Вам ознайомитися з посібниками, які є в нашій книгозбірні і які зможуть допомогти оволодіти цими знаннями. Адже стилі ділового професійного спілкування діють строго, бо мають свої норми правопису й стилістичні норми. Тут не допускається «індивідуальна» манера написання тексту і т.і.

В пропонованому Вам посібнику «Ділова українська мова» за редакцією чернівецького науковця-філолога Надії Бабич говориться про те, що статус державності української мови сьогодні повертає діловому стилеві його національні прикмети, узгоджені з міжнародними стандартами. Однак не варто сподіватись, що цей процес становлення є легким, стверджують науковці. Зробити це не легко тому, що не скоро буде зруйновано в свідомості багатьох людей в Україні розуміння української мови лише як мови художньої літератури і мови розмовного («хатнього») мовлення. В посібнику «Ділова українська мова» чітко визначені та подаються читачеві основні ознаки сучасного ділового мовного стилю. Це:

1.Послідовність і точність викладу фактів, об’єктивність оцінок, чіткість висловлювань, логічність висловленої думки;

2.Нейтральний емоційно-експресивний тон мовлення, відсутність образності, жаргонізмів, діалектизмів, «просторічної» лексики, суб’єктивної оцінки;

3.Сталі словесні форми та звороти;

4.Широке використання професійної термінології (юридичної, бухгалтерської, економічної і т.д.)

5.Використання віддієслівних іменників, пасивних форм, слів-зв'язок;

6.Прямий порядок слів, ускладненість зворотами, вставними словами, уточнюючими членами речення.

В даному посібнику зконцентровані і ті правописні, лексичні, граматичні й стилістичні норми, які «працюють» у діловому мовленні найактивніше. Тому авторка на сторінках цього видання також аналізує причини типових помилок, які допускаються при створенні документів, з метою їх усунення. Цій меті підпорядкований і весь зміст видання. Окремі його розділи є такими:

1.Українська мова. Її походження і функціонування;

2.Етикет ділового (усного і письмового) мовлення;

3.Сучасний документ. Норми правила, варіанти;

4.Комунікативні якісні ознаки мовлення;

5.Складні випадки слововживання;

6.Труднощі української словозміни.

Для багатьох, хто сьогодні фахово має справу з діловим стилем, найбільшу трудність складають помилки, спричинені калькуванням з російської мови. З ними важко впоратися, кажуть науковці, бо калькуванням «хворі» навіть деякі словники, що вийшли порівняно недавно. «Однак сьогодні необхідно зберегти національні мовні ознаки за умови їх відповідності сучасним умовам функціонування мови», зазначають мовознавці. Тому рекомендації авторів цього посібника можуть мати для Вас практичне застосування. Їх Ви зможете використати як в канцеляріях, так і в індивідуальній діловій практиці, в адміністративній і педагогічній діяльності тощо.
У цьому посібнику подано також зразки сучасних загальновживаних і спеціалізованих документів з описом вимог до їх оформлення та зауважень щодо типових помилок, які трапляються на практиці.

Ділова українська мова: Посібник для студентів вузів / За ред. Н.Д.Бабич.- Чернівці: Рута, 1996.- 276.

Людина вчиться діловому стилю відколи навчилася писати. Нині значно зросла кількість ділових паперів і сьогодні цей стиль є не тільки стилем діловодства сфер соціального, політичного, економічного й культурного суспільства, це стиль ще й дипломатії і стиль професійно-діловий, який формує професійні стосунки між людьми. Пропонуємо Вам ще одне видання, яке стане Вам в нагоді в професійній практиці. Це навчально-методичний посібник «Ділові документи», розроблений Тілло М.С. з курсу «Ділова українська мова».

Ділові документи: Навчально методичний посібник з курсу «Ділова українська мова» / Укладач Тілло М.С.- Чернівці: КНТЕУ, 2003.- 53с.

Цей посібник зосереджує увагу читача на такому важливому моменті як діловий документ та документація українського ділового мовлення, тому у виданні розкриваються наступні теми:

1.Класифікація документів;

2.Документація щодо особового складу;

3.Інформаційні документи;

4.Розпорядчі та організаційні документи;

5.Обліково-фінансові документи;

6.Документація з господарсько-договірної та господарсько-претензійної діяльності;

7.Документи з організації зовнішньоекономічних зв’язків.

У цьому методичному виданні можна знайти зразки заяви про прийняття на роботу, написання автобіографії та характеристики, резюме та трудового договору. А також вимоги до написання особистих та службових довідок, звітів, протоколів, оголошень, службових листів, телеграм, телефонограм. В посібнику також Ви знайдете форми наказів, постанов, розпоряджень, вказівок, статуту та обліково-фінансових документів: заяви-зобов’язання, акту, трудової угоди, доручення, розписки. Є в методичному посібнику і зразки договорів про матеріальну відповідальність, комерційних актів, претензійних листів, позовних заяв, контрактів, документів про створення спільних підприємств тощо.
В кінці посібника пропонується читачу список рекомендованої літератури по заданій тематиці.

Продовжимо наше знайомство з фондом книгозбірні виданням

А.П.Загнітко, І.Г. Данилюк. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування.- Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2004.-480с.

Культура мовлення є невід’ємною частиною індивідуальної характеристики людини. А для тих, чия професійна діяльність безпосередньо пов’язана зі спілкуванням, вона є ще й важливою умовою професійного успіху. У цьому посібнику читач знайде всі необхідні йому довідкові матеріали, які допоможуть оволодіти нормами сучасної української мови, передусім в аспекті ділового мовлення. Дане видання також пропонує рекомендації щодо етики й культури ділового спілкування та зразки оформлення основних типів документів. Таких як анотація, декларація, заповіт, доручення, запрошення, інструкція, конспект, накладна, наукова робота, огляд, особова картка, положення, посвідчення, прес-реліз, реферат, скарга, стаття, таблиця, тези, трудова книжка, тощо.

В другій частині книги подаються такі статті як «Мовний етикет», «Енергетика мовлення», «Емоційність мовлення», «Позамовні засоби ділового спілкування»,» Ділова нарада», «Ділова дискусія», «Культура проведення суперечки», «Публічна промова», «Оформлення таблиць», «Типологія помилок при складанні текстів документів», «Класифікатор помилок» та ін. Видання містить «Словник ділової людини» та «Російсько-український словник ділової лексики». Суто практична частина цього посібника вміщує вправи і завдання, які допоможуть закріпити засвоєний матеріал. Книга розрахована на державних службовців, студентство, викладачів вишів та ділових людей.
Наступний навчальний посібник, який хочеться запропонувати Вам побачив світ під грифом Міністерства освіти і науки України.

Мозговий В.І. Українська мова у професійному спілкуванні. Модульний курс. Навчальний посібник.- К.:Центрнавчальної літератури, 2006.- 592с.

Даний навчальний посібник складається з двох частин: перша частина уявляє собою лекційний курс, який передбачає теоретичне викладення матеріалу; друга частина – практичний курс, що містить коротке викладення курсу в таблицях, вправи та завдання, методичні поради щодо професійних текстів, а також контрольні тести для кожної теми.
В частині першій можна віднайти такі теми як «Національна мова і мовна політика», «Стилі мовлення: розмовний, публіцистичний, художній, науковий і характеристика ділового стилю та вимоги до мови документів», «Особливості української та російської мовних систем і професійне спілкування», «Особливості писемної форми спілкування», « Службовий мовний етикет усної форми ділового спілкування: нарада, прийом відвідувачів, телефонна розмова, ділові контакти, візитна картка», «Особливості публічного ділового спілкування: доповідь і лекція, виступ, промова, бесіда, дискусія», «Невербальні засоби публічного спілкування» та ін.

У додатках до посібника наведені зразки оформлення документів і короткий словник труднощів перекладу слів та словосполучень.

Пропоноване Вам видання розраховане передусім на студентів вишів, але воно буде корисним і для службовців, керівників і менеджерів виробництв та організацій, що спілкуються українською і російською мовами одночасно. Треба додати, що даний курс був розроблений для студентів вишів з урахуванням новітніх тенденцій Болонського процесу.
Наступний посібник допоможе вам зрозуміти роль і місце документальної інформації в управлінні підприємством.

Скібницька Л.І. Діловодство. Навчальний посібник/ Укладач Л.І.Скібицька.- К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 224с.

Дане видання передбачає отримання читачем теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, які зустрічаються у повсякденній практиці фахівців підприємств та різних організацій із застосуванням сучасних засобів оргтехніки. Посібник ознайомить читача з класифікацією та систематизацією, а також правилами оформлення різних видів документів. Навчить порядку роботи з ними і особливо з тими, що становлять комерційну або державну таємницю.
Сучасна людина щоденно стикається з певною необхідністю. Коли ми влаштовуємось на роботу чи спілкуємося зі службовцями з різноманітних питань, укладаємо угоди чи навчаємо дітей за контрактом, засвідчуємо у нотаріуса довіреності чи декларуємо у податковій інспекції свої прибутки…Важливо не загубитись в купі ділових паперів, які оточують нас в житті. Як правильно скласти потрібний документ, влучно підібрати слово та вислів, швидко знайти правило, за яким це можна зробити розкаже про це наше нове видання «Сучасне діловодство».

Сучасне діловодство: Зразки документів, діловий етикет, інформація для ділової людини.-/За редакцією В.М. Бріцина.-Київ.: Довіра, 2007.-687с.

Даний довідник дає відповіді на вище поставлені питання, оскільки в ньому вміщено найважливішу інформацію про складання й оформлення різних документів – від особистих до вузькогалузевих. Це видання не лише стане Вам в нагоді як посібник із ділового мовлення, а й поглибить Ваші знання з ділового етикету. Тут ви знайдете протокольні вимоги щодо організації та проведення прийомів, зустрічей, фуршетів тощо. Завдяки цьому довіднику навчитесь мистецтву ведення важливої бесіди, особливості ділового спілкування та листування – все це дуже важливо і потрібно знати кожній діловій людині і не тільки діловій.
В довіднику окремим блоком подаються відомості з правопису, типові мовні звороти в перекладі з російської мови, перелік найпотрібніших словників – усе що може знадобитись людині, яка прагне майстерно оволодіти словом.

Сподіваємось, що запропоновані Вам книги стануть для Вас добрими порадниками у вирі ділового життя. Бажаємо Вам в майбутньому успіхів як у повсякденному діловому спілкуванні, так і у вдосконаленні знань з української мови.
 
Підготувала Галина Мурмилюк